Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bestuurlijke Maatregelen
Verwerkingsnummer 36
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle organisaties / instellingen die zich binnen : Nederland dienen te houden aan de aan de Warenwet, Tabakswet, Drank- en Horecawet, Geneesmiddelenwet, de Wet Dieren, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biocide en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres en Woonplaats Functie Kamer van Koophandelnummer (kvk-nr)
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 5 jaar na afsluiten dossier en 10 jaar na bezwaar en beroep
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene ontvangt anders geen correspondentie
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Alle bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn of bedrijven die binnen of via Nederland importeren, doorvoeren en exporteren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, KVK nummer ondernemer
Verzameldoel Zie doel verwerking
Bewaartermijn 5 jaar na afsluiten dossier en 10 jaar na bezwaar en beroep
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Correspondentie niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) De (senior) inspecteurs van de NVWA, Medewerkers van de teams bestuurlijke maatregelen, Medewerkers van de technische administratie, Medewerkers van Interventie Bureau Dier (IBD)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie,, divisie, afdeling, team. Toezichtpas-nummer BOA-nummer
Verzameldoel Registratie en identificatie Voortgangsbewaking van lopende dossiers.
Bewaartermijn 5 jaar na afsluiten dossier en 10 jaar na bezwaar en beroep
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Correspondentie is anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Dit omvat : het beoordelen van dossiers, het versturen van voornemens, het wegen van zienswijzen, het motiveren van besluiten tot en met het produceren van beschikkingen, dwangbevelen en dwangsommen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • overtreders en gemachtigde van overtreders
  • het landelijk bureau bibob(LBB) wanneer het LBB daarom verzoekt
  • CJIB
  • Rechtbank en het college van het cbb

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND