Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandeling van bezwaarschriften
Verwerkingsnummer 3933
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen en/of rechtspersonen die een bezwaarschrift indienen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam persoon en/of naam rechtspersoon en/of vertegenwoordiger
Verzameldoel Behandeling bezwaarschrift
Bewaartermijn 10 jaar na afhandeling
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien bezwaarschrift niet is voorzien van naam en adresgegevens dan is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Een bezwaarschrift moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn voorzien van naam indiener en door bevoegde instantie worden behandeld. Het bezwaarschrift wordt opgeslagen in het dossier dat op de zaak betrekking heeft. Op het bezwaarschrift zal een beslissing moeten worden genomen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SodM Juridische Zaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND