Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Interne Markt informatiesysteem (IMI)
Verwerkingsnummer 3942
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Europese en Internationale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) EU-burgers die gebruik maken van overheidsdiensten op de interne markt. Het gaat hier om gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doorlopen van een procedure zoals een aanvraag of het behandelen van een klacht
Persoonsgegevens
Soort gegevens Per procedure die doorlopen moet worden kunnen gegevens worden verwerkt die kunnen betreffen: gegevens om de identiteit van een persoon kunnen verifiëren, zoals personalia, scan van paspoort en andere gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van een aanvraag of klacht. Indien nodig kunnen ook gegevens m.b.t. een opleiding worden verwerkt, zoals een diploma.
Verzameldoel Deze gegevens worden doorgezet naar een nationale autoriteit die een verantwoordelijk is voor het afhandelen van een klacht (m.b.t. onjuiste toepassing interne markt) of aanvraag (erkenning beroepskwalificatie).
Bewaartermijn De gegevens in IMI worden afgeschermd (niet meer zichtbaar in systeem) zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld zijn. Indien er in de procedure een besluit genomen is worden de gegevens uiterlijk zes maanden bewaard. De afgeschermde gegevens worden 3 jaar na de formele beëindiging van de administratieve samenwerking automatisch uit IMI verwijderd.
Bron De gegevens kunnen ook bij een overheidsinstantie binnen de EU vandaan komen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking IMI wordt gebruikt voor de administratieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onderling en tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie die noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van handelingen van de Unie met betrekking tot de interne markt, waarbij is voorzien in een administratieve samenwerking, met inbegrip van de uitwisseling van persoonsgegevens, tussen lidstaten onderling dan wel tussen lidstaten en de Commissie.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Europese Commissie
  • Bevoegde nationale autoriteiten
  • IMI-coördinatoren: Elke lidstaat benoemt één nationale IMI-coördinator

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Europese en Internationale Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND