Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoeren regeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
Verwerkingsnummer 3951
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens aanvrager: BSN, titel(s) (niet verplicht), voorletter(s), tussenvoegsel(s) (niet verplicht), achternaam, geslacht - telefoon, mobiel en e-mail (niet verplicht), reden geen KvK, KvK nummer, vestigingsnummer, handelsnaam, rechtsvorm, bezoekadres / correspondentieadres: postcode, huisnummer en toevoeging, straat, plaats, land, bankgegevens: IBAN, BIC, inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel Uitvoeren van de Regeling Stimuleringsregeling duurzame energieproductie SDE+).
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens aanvrager: BSN, titel(s) (niet verplicht), voorletter(s), tussenvoegsel(s) (niet verplicht), achternaam, geslacht - telefoon, mobiel en e-mail (niet verplicht), reden geen KvK, KvK nummer, vestigingsnummer, handelsnaam, rechtsvorm, bezoekadres / correspondentieadres: postcode, huisnummer en toevoeging, straat, plaats, land.
Verzameldoel Via de gemachtigde kunnen communiceren met de aanvrager.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Gemachtigden van relaties via aanvraagformulier en gemachtigdeformulier.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
Verzameldoel Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van de regeling Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+).
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Enexis Netbeheer B.V.
 • CertiQ B.V.
 • Vertogas B.V.
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Belastingdienst
 • Politie
 • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 • Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyd (GL). DNV GL is een wereldwijd opererend Noors classificatiebureau voor met name de energie, maritieme, olie & gas-industrie.
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Auditdienst Rijk
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND