Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wob-verzoeken Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Verwerkingsnummer 399
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een Wob-verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Communiceren met de WOB-verzoeker
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Persoonsgegevens indiener(Naam, Achternaam, Emailadres, telefoonnummer en woongegevens
Verzameldoel Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in via een Wob-verzoek opgevraagd document.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor de NVWA de verantwoordelijke is.
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Via wob verzoek
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Wob-coördinator bij het team Wob en de medewerkers van het team Wob belast met de uitvoering van de Wob.
 • Centrale Wob-coördinator bij WJZ en de decentrale Wob-coördinatoren bij de dienstonderdelen binnen het ministerie van EZ voor of het Ministerie van VWS als het VWS beleidsterreinen betreft.
 • Behandelaren van Wob-verzoeken en juridisch (senior)adviseurs binnen de NVWA en indien van toepassing alle dienstonderdelen van het ministerie van EZ en juridisch adviseurs van WJZ.
 • De afdeling communicatie NVWA en indien nodig de Directie Communicatie wordt bij ontvangst van een Wob-verzoek direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
 • Medewerkers binnen de NVWA en indien van toepassing binnen het ministerie van EZ belast met het accorderen van Wob-besluit.
 • Medewerkers NVWA belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een Wob-verzoek.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND