Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Platform Samen Snel Internet
Verwerkingsnummer 3
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers die vragen stellen over breedbandinitiatieven via het contactformulier op de website
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, geslacht, emailadres, telefoonnummer, naam gelieerde organisatie of initiatief, vraag
Verzameldoel Beantwoording van de gestelde vragen.
Bewaartermijn jaarlijks wordt het gegevensbestand doorgelopen en wordt gecontroleerd of de gegevens nog relevant zijn voor het project
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het is op eigen verzoek van betrokken, die graag wil meedoen aan het platform. En daarvoor zijn enkele gegevens nodig die wel verplicht zijn om in te vullen, zo niet dan kan degene niet meedoen logischerwijs.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Initiatiefnemers van een breedband project die dit initiatief via de website bekend willen maken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam contactpersoon, emailadres, naam en website van het initiatief, regio
Verzameldoel Het publiceren van het breedband initiatief zodat burgers desgewenst contact kunnen opnemen.
Bewaartermijn Het gegevensbestand wordt jaarlijks doorgelopen. Er wordt dan beoordeeld op de verzamelde gegevens nog relevant zijn voor het project.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het is op eigen verzoek van betrokken, die graag wil meedoen aan het platform. En daarvoor zijn enkele gegevens nodig die wel verplicht zijn om in te vullen, zo niet dan kan degene niet meedoen logischerwijs.
Soort gegevens naam contactpersoon, emailadres, naam en website van het initiatief, regio, telefoonnummer
Verzameldoel Communiceren met initiatiefnemer, op verzoek van burgers deze informeren over het initiatief en eventueel verstrekken van de contactgegevens van die burger
Bewaartermijn Het gegevensbestand wordt jaarlijks doorgelopen. Er wordt dan beoordeeld op de verzamelde gegevens nog relevant zijn voor het project.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het is op eigen verzoek van betrokken, die graag wil meedoen aan het platform. En daarvoor zijn enkele gegevens nodig die wel verplicht zijn om in te vullen, zo niet dan kan degene niet meedoen logischerwijs.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verbinden van bewoners en ondernemers om met elkaar breedband initiatieven mogelijk te maken en informatie uit te wisselen
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ECP/ Platform voor Informatiesamenleving die zien de gegevens om die vervolgens op verzoek van betrokkenen te publiceren.
  • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM), belast met het functioneel beheer van DoMuS.
  • DICTU voor het technisch beheer van DoMuS.
  • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Energie Telecom en Mededinging.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND