Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Productie en gebruik verboden stoffen landbouw (VIAG)
Verwerkingsnummer 400
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (relaties van)Producenten, handelaren en gebruikers van groeibevorderende stoffen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, functie, emailadres, telefoonnummer en kentekengegevens
Verzameldoel Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Melders van informatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders is contact niet mogelijk
Soort gegevens Functie
Verzameldoel Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan er geen contact opgenomen worden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het genereren, analyseren, selecteren en verstrekken van gegevens betreffende de productie, handel en het gebruik van groeibevorderende stoffen t.b.v. de aan de NVWA opgedragen toezicht- en opsporingswerkzaamheden.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers NVWA, die uit hoofde van hun taak toegang hebben tot de gegevens.
  • Beleidsdirecties EZ (beleidsinformatie) en uitvoerende diensten EZ (uitvoeringsinformatie).
  • (Bestuurs)organen met publiekrechtelijke taak.
  • Derden t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND