Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoeren regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)
Verwerkingsnummer 4031
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Minister van Financiën

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens aanvrager: gegevens organisatie: KvK-nummer, vestigingsnummer (niet verplicht), handelsnaam, RSIN, ondernemingsvorm, aantal werknemers, vestigingsadres/correspondentieadres: postcode, huis- of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land. Contactpersoon bij de belastingplichtige: voorletters, tussenvoegsel (niet verplicht), achternaam, geslacht, telefoon, e-mail. Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel Het afhandelen van de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens van gemachtigden van relaties: KvK-nummer, vestigingsnummer, handelsnaam, correspondentieadres: postcode, huis- of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land. Contactpersoon: voorletters, tussenvoegsel (niet verplicht), achternaam, geslacht, telefoon, e-mailadres.
Verzameldoel Via de gemachtigde kunnen communiceren met de aanvrager.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Gemachtigden van relaties via aanvraagformulier en gemachtigdeformulier.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
Verzameldoel Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van fiscale regeling Energie Investeringaftrek (EIA).
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Belastingdienst
 • Auditdienst Rijk
 • Degene die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Financiën

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk zoals hieronder is aangegeven. Dit gaat wel veranderen. Uitvoeringsregeling Energie-investeringsaftrek (EIA) 2001, De Staatssecretaris van financiën, Handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Gelet op Artikel 3.42, tweede, vijfde en zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.