Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer relaties voor de uitvoering van de Plantenziektewet
Verwerkingsnummer 406
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Externe relaties (personen, bedrijven en instanties) ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken en de bedrijfsvoering.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals NAW, postbus, naam contactpersonen.
Verzameldoel Faciliteren van communicatie door het beschikbaar maken van contactgegevens ten behoeve van de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Relaties binnen het ministerie van LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals e-mailadres, telefoon/fax.
Verzameldoel Faciliteren van communicatie door het beschikbaar maken van contactgegevens voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: communicatie is anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Uitvoerend medewerkers die de verwerking actueel houden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling, team, functie.
Verzameldoel Identificatie en nagaan wat de aanleiding en reden zijn voor een mutatie.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: communicatie is anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het faciliteren van de communicatie met betrokken relaties voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelend medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND