Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie One Conference 2018
Verwerkingsnummer 4315
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Naam, geslacht, adres, woonplaats, organisatie, functie, telefoonnummer, e-mailadres, dieetwensen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bevestigde en niet-bevestigde deelnemers One Conference. Niet iedere registratie zal gelijk kunnen worden bevestigd, gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden ook Persoonsgegevens van niet-bevestigde deelnemers bewaard ten behoeve van de wachtlijst.
Verzameldoel Is het bijhouden van online registratie, verzenden bevestiging registr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Tot na afloop van de overeenkomst (duur van de conferentie)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan men zich niet aanmelden voor de conferentie
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Is het bijhouden van online registratie, verzenden bevestiging registraties en andere aan de One Conference 2018 gerelateerde uitingen, bijhouden wachtlijst, productie van toegangsbadges, verstrekking aanwezigheidsoverzicht aan verantwoordelijken.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: anders kan de conferentie niet georganiseerd worden,.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aan de organisatoren van de conferentie (verwerker en subverwerker)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND