Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking (Actieve) Openbaarmaking
Verwerkingsnummer 44
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Organisaties / Bedrijven / Instellingen / Verenigingen die actief zijn in: Alle bedrijven/instellingen waar de NVWA toezicht op houdt waaronder de Horeca (alle soorten); de verkoop van consumentenproducten; zonnestudios; de exploitatie van Indoor speel- en sporthallen; de landbouw, akkerbouw of veeteelt industrie, de handel van bestrijdingsmiddelen; covergisters; visverwerkende bedrijven; slachterijen;dierenvervoerders.
Persoonsgegevens
Soort gegevens controlegegevens en naw gegevens
Verzameldoel Inspectie
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokken niet voldoen aan de wetgeving
Soort gegevens NAW gegevens
Verzameldoel Rechten van betrokkene
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokkenen geen zienswijze geven
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De actieve openbaarmaking van de controlegegevens van een individueel bedrijf/instelling geschiedt op basis van de Wob Tot de inwerkingtreding van de AmvB van de gewijzigde gezondheidswet geschiedt openbaarmaking op basis van de Wob en – voor zover van toepassing – de vastgestelde Beleidsregels. De openbaarmaking geschiedt met inachtneming van het Algemeen Juridisch Kader voor Actieve Openbaarmaking.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De belanghebbende
  • ingezetenen van Nederland en allen die de website van de NVWA bezoeken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND