Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Publiceren gegevens EPBD-gecertificeerde inspecteurs van airco-installaties
Verwerkingsnummer 4560
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) EPBD-gecertificeerde inspecteurs van airco-installaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters, achternaam en registratienummer.
Verzameldoel Gebouwbeheerders in staat stellen te controleren of de inspecteur die hun installatie gaat keuren gecertificeerd is.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Publiceren van gegevens van EPBD-gecertificeerde inspecteurs voor een airco-keuring, teneinde een gebouwbeheerder in staat te stellen de geldigheid van het diploma van de inspecteur te verifiëren.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gebouwbeheerders/cliënten (openbaar)
  • Auditdienst Rijk
  • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
  • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties