Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Project Bodycams
Verwerkingsnummer 4565
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bedrijven waarbij NVWA project bodycams uitvoert
Persoonsgegevens
Soort gegevens audiovisuele opname van het verloop van een inspectie en daarbij aanwezige personen en zaken waarover de IG zeggenschap heeft. Datum, tijd en plaats van de opname.
Verzameldoel Bezien of met toepassing van een mobiele camera agressie en geweld kan worden voorkomen of beperkt en of het verstrekken van opgenomen beelden bij aangifte van agressie- en geweldincidenten door de NVWA leidt tot betere resultaten ingeval van daadwerkelijke vervolging.
Bewaartermijn 1 De met een bodycam gemaakte opname wordt bewaard tot het volooien van de evaluatie van het experiment. NVWA heeft voor de videobeelden termijnen voor verwijderen en vernietigen vastgesteld. De beelden worden na 30 werkdagen verwijderd uit het actieve bestand en opgenomen in het archiefbestand. Na 84 werkdagen worden de beelden definitief vernietigd.
Bron Bodycam
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bezien of met toepassing van een bodycam agressie en geweld kan worden voorkomen of beperkt kan worden. En zorgen voor betere resultaten ingeval van daadwerkelijke vervolging bij het verstrekken van opgenomen beelden bij aangifte van agressie en geweldincidenten.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Openbaar ministerie (als er sprake is van een misdrijf)
  • de NVWA-beveiligingscoördinator
  • gedurende het experiment: de door de IG aangewezen onderzoeker bij de afdeling CFO Office;

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND