Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gecombineerde opgave (GO)-2018
Verwerkingsnummer 6137
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Landbouwers en particulieren die zijn uitgenodigd om de Gecombineerde Opgave in te dienen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens t.b.v. de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geboortedatum), bankrekeningnummers, contactgegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres), inhoudelijk voor de verschillende doeleinden van deze (primaire) verwerking relevante gegevens over o.m. landbouwpercelen -en locaties, gewassen, dieren, mestgebruik.
Verzameldoel Ten behoeve van de controle op de volledigheid en juistheid van de ingewonnen gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de subsidieaanvragen, het voldoen aan registratieverplichtingen en andere doeleinden, waarvoor deze gegevens worden opgegeven, alsmede over de correspondentie daarover.
Bewaartermijn Zie Selectielijst ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron I&R
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
Verzameldoel Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvKnr en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres)
Verzameldoel Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
Bewaartermijn Zie Selectielijst ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het inwinnen van gegevens voor de aanvraag van rechtstreekse betalingen ter uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens over het gebruik van gewaspercelen, alsmede over beweiding, excretie, mestbehandeling en mestverwerking ter uitvoering van de mestwetgeving.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens over de personen die werkzaam zijn in de landbouwsector over onder meer het houden van dieren, de huisvesting dieren, geteelde gewassen op grond van de Landbouwwet ten behoeve van (Europese) statistische verplichtingen, rapportages en beleid.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens voor de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieubeheer.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS) in verband met de jaarlijkse inventarisatie voor broeikasgassen, voor het monitoren van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden en het bepalen van de ontwikkelruimte voor (agrarische) bedrijven rondom deze gebieden.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens van veehouders over het aanspraak maken van betalingen uit het Diergezondheidsfonds (DGF).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens ten behoeve van erkenningscontroles lidmaatschap producentenorganisaties in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het inwinnen van gegevens over betaalverzoeken van steunregelingen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Archiveren conform de Archiefwet.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Ja
Achterliggende logica van geautomatiseerde besluitvorming Op basis van de beantwoorde vragen wordt een beslissing gegenereerd.
Belang en gevolgen voor betrokkenen Betrokkene weet eerder waar hij/zij aan toe is.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Wageningen UR
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).