Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015
Verwerkingsnummer 75
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Subsidieontvangers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, postcode en gemeente van subsidieontvanger
Verzameldoel Openbaarmaken GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. Gegevens komen uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn bedoeld om, ter verantwoording van de uitgaven, de ontvangers van de subsidie te kunnen identificeren. Is de ontvanger een natuurlijke persoon, die =< &euro;1.250,- op jaarbasis heeft ontvangen, dan wordt de relatie anoniem gepubliceerd.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Soort gegevens Betaaldatum van de subsidie
Verzameldoel Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De betaaldatum is uitsluitend bedoeld voor een kleine groep LNV-medewerkers en noodzakelijk om de verschillende subsidiebedragen van elkaar te kunnen onderscheiden.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Soort gegevens Betalingen op grond van Europees fonds (ELGF, ELFPO en EFMZV)
Verzameldoel Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn van belang, omdat op deze manier inzicht kan worden verkregen over de hoogte van de door LNV uitbetaalde subsidies.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Soort gegevens Europees fonds (ELGF, ELFPO en EFMZV), regeling of boekhoudkundige post
Verzameldoel Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De gegevens zijn van belang om inzichtelijk te maken op grond van welke regeling de subsidies zijn verleend, en uit welk fonds of onder welk projectnaam.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Soort gegevens Som vanuit de verschillende fondsen (ELGF en ELFPO en EFMZV) ontvangen bedragen
Verzameldoel Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De niet opgetelde gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. De sommen van de bedragen worden gegenereerd voor openbaarmaking en zijn van belang om de transparantie te vergroten voor de fondsen afzonderlijk en een goed financieel beheer te bevorderen.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Soort gegevens Bedrijfsregistratienummer
Verzameldoel Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor een kleine groep LNV-medewerkers voor zover noodzakelijk voor een goede taakuitoefening.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Soort gegevens Gemeente
Verzameldoel Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidiegegevens 2015. De gegevens zijn afkomstig uit bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies. Dit gegeven faciliteert het zoeken per gemeente.
Bewaartermijn De gegevens worden 2 jaar openbaar gemaakt.
Bron Bronbestanden van de betaalorganen waarin zij oorspronkelijk zijn verzameld t.b.v. verlening en uitbetaling van GLB- en GVB-subsidies.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan wordt de subsidie verstrekt.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Openbaarmaking GLB- en GVB-subsidies 2015 op grond van de Verordeningen EU nr.1306/2013, nr. 908/2014, artikel 8 Wob en besluit van de Staatssecretaris van EZ van 10 februari 2016, nr. DGAN-ELVV/16020570, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2015.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Een ieder die de database raadpleegt op de website van RVO: https://mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens en http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij/openbaarmaking-efmzv-subsidies
  • Ministerie LNV, voor een goede taakuitoefening in het kader van het maken van beleidsanalyses en individuele zaaksafhandeling, noodzakelijk is om over BRS-nummers (relatienummers) en de te onderscheiden betaaldatums te beschikken
  • Het Ministerie van Financiën wat betreft gegevens van 100 % nationaal gefinancierde subsidies en nationaal betaalde subsidies van Co-financieringsregelingen ter info van de Tweede Kamer. Financiën plaatst gegevens als open data op Rijksoverheid.nl

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND