Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Melden onregelmatigheden EU subsidies (OLAF)
Verwerkingsnummer 82
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen waar de onregelmatigheid betrekking op heeft.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, land, BSN-nummer, subsidie- en betalingsgegevens
Verzameldoel Informeren van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) over .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 4 max 8 jaar; indien terugvorderingsprocedure meer tijd vergt dan tot zaak afgesloten of oninbaar is verklaard.
Bron De gegevens worden aangeleverd door RVO.nl.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informeren van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) over onregelmatigheden met betrekking tot Europese subsidies.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).
  • Ministerie van LNV OLAF medewerker van Directoraat Generaal Agro (DGA)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND