Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toezichthouden op subsidieverlening visserij
Verwerkingsnummer 98
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van subsidie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, lidmaatschap branche organisatie, gegevens met betrekking tot de aangevraagde subsidie, redenen voor eventuele afwijzing.
Verzameldoel Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking tot visserij.
Bewaartermijn Tot en met 5 jaar na afsluiting subsidiefonds
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan geen subsidie aanvraag worden ingediend
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Ontvangers van subsidie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, lidmaatschap brancheorganisatie, gegevens met betrekking tot verstrekte subsidie.
Verzameldoel Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking tot visserij.
Bewaartermijn Tot en met 5 jaar na afsluiting subsidiefonds
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan geen subsidie worden verstrekt.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking tot visserij.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie LNV directoraat-generaal Agro en Natuur/directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid (ELVV), zij zijn betrokken zijn bij de betreffende subsidieregeling.
  • Ministerie van Financiën, Audit Dienst Rijk, toezichthouders op subsidieverlening.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND