Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Mimosi
Verwerkingsnummer 1034
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De categorie van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, is een steekproef (ongeveer 200.000 personen) uit de Nederlandse bevolking.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De gegevens over de inkomenspositie, toeslagen, uitkeringen en belasting- en premieheffing. De meeste gegevens zijn ‘overige’ (gewone) persoonsgegevens, zoals geboortejaar, geslacht en financiële gegevens. Er zijn gegevens die mogelijk als bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG kwalificeren. Bij de inkomstenbelasting is er de aangifterubriek ‘ziektekosten’ en het herkomst van de belastingplichtige.
Verzameldoel Doel van de verwerking is het analyseren van gevolgen wijzigingen in fiscaal beleid voor belastingplichtigen qua budgettair effecten en effecten op koopkracht.
Bewaartermijn Eerdere versies van Mimosi worden in het kader van herleidbaarheid en verantwoording maximaal 5 jaar bewaard zodat binnen een kabinetsperiode en de formatieperiode daarna teruggegrepen kan worden op de oude raming.
Bron CBS en CPB
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doel van de verwerking is het analyseren van gevolgen wijzigingen in fiscaal beleid voor belastingplichtingen qua budgettair effecten en effecten op koopkracht.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De gegevens worden ontvangen door AFP/Analyse. De gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor algemene analyses. Er worden vanuit AFP/Analyses geen inviduele gegevens doorgeleverd aan andere organisatieonderdelen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND