Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Klachten, Wensen, Informatieverzoeken & Storingen (KWIS meldingen) - FHIF
Verwerkingsnummer 2740
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van FIN & BZK (RVB medewerkers op KV7) die op het Korte Voorhout 7 werkzaam zijn.
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Aanspreektitel * Voorletters * Voornaam * Tussenvoegsels * Achternaam * Telefoon werkplek * BGG * Telefoon mobiel * E-mail adres * Functie * Dienst status * Afdeling * Dienstverband * Bureauhoogte
Verzameldoel Onderdeel van- en nodig voor dienstverlening
Bewaartermijn Conform archiefwet, maximaal V7 jaar.
Bron De persoonsgegevens worden dagelijks aangeleverd vanuit het IDM systeem van Financien (middels een full load).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandeling van klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen van bewoners van het pand Korte Voorhout 7 van het ministerie van Financien.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de frontoffice van Safire, belast met de verwerking van KWIS meldingen, ontvangen de persoonsgegevens die in het informatieverwerkende systeem Planon geregistreerd zijn.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND