Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking In- en uitgaande post (Doc Direkt)
Verwerkingsnummer 292
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders van door het ministerie van Financiën ontvangen correspondentie / archiefbescheiden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Inhoud van de correspondentie
Verzameldoel De behandeling van in- en uitgaande post
Bewaartermijn Conform de Archiefwet 1995 (AW) uitgewerkte termijnen die zijn vermeld in de B-(bewaren) en V-(vernietigen) selectielijsten van het ministerie van Financiën
Bron Digidoc als DMS; correspondentie tussen burgers en overheid
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personeel van het ministerie van Financiën
Persoonsgegevens
Soort gegevens Metadatagegevens die vastgelegd worden voor digitalisering en registratie. Gegevens als personeelsnummer, datum stuk, NAW-gegevens afzender, kenmerk afzender, onderwerp document.
Verzameldoel Relatie werkgever/werknemer.
Bewaartermijn Conform de Archiefwet 1995 (AW) uitgewerkte termijnen die zijn vermeld in de B-(bewaren) en V-(vernietigen) selectielijsten van het ministerie van Financiën.
Bron Digidoc als DMS; correspondentie tussen burgers en overheid.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De behandeling van in- en uitgaande post
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Interne medewerker(s) of behandelend dienstonderdeel als geadresseerde(n) of behandelaar van het ontvangen poststuk of document.
  • Interne medewerkers geautoriseerd voor het opvragen van archiefbescheiden.
  • Geautoriseerde gebruikers met toegang tot het (documentmanagement) systeem of (archief) applicatie.
  • Geadresseerde van het te verzenden poststuk of document.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND