Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Kort- en langdurend verzuim (OenP)
Verwerkingsnummer 3253
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers waarbij sprake is van verzuim
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens betrokkene
Verzameldoel Het borgen van een zorgvuldig verzuimtraject voor een verzuimende mede.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens bedraagt 15 jaar na betermelding. Onderzoeksresultaten worden 3 jaar bewaard. Beide bewaartermijnen zijn wettelijk vastgesteld.
Bron Betrokkene (via P-Direkt)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Informatie / beoordeling m.b.t. het verzuim van betrokkene
Verzameldoel Het borgen van een zorgvuldig verzuimtraject voor een verzuimende mede.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor deze gegevens bedraagt 15 jaar na betermelding. Onderzoeksresultaten worden 3 jaar bewaard. Beide bewaartermijnen zijn wettelijk vastgesteld.
Bron Bedrijfsarts
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het borgen van een zorgvuldig verzuimtraject voor een verzuimende medewerker.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P), belast met taken omtrent kort- en langdurend verzuim zoals de bedrijfsarts en reïntegratiemanager.
  • Externe interventiepartijen ter ondersteuning/begeleiding van het reïntegratieproces van betrokkke (alleen na toestemming betrokkene), geschiedt op basis van maatwerk (offertetraject)
  • UWV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND