Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vaste Kamerpassen - FHIF
Verwerkingsnummer 3284
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van Financiën die in het kader van de uitoefening van hun functie toegang nodig hebben, ook buiten reguliere kantoortijden, tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Naam * Functie * Verloop geldigheid kamerkaart
Verzameldoel Voor het verkrijgen van een vaste kamerpas.
Bewaartermijn Maximaal 1 jaar na inleveren vaste Kamerpas.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bijhouden van het aantal uitgegeven, vaste kamerpassen.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Uitvoering Rijkstoegangsbeleid voor beveiligde zone.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Facilitair Servicepunt (FSP)
  • Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND