Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BHV personeelsbestand - FHIF
Verwerkingsnummer 3353
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties die werkzaam zijn op het Korte Voorhout 7.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Geboortedatum E-mail adres (intern) Functie Personeelsnummer
Verzameldoel Toekenning BHV toelage
Bewaartermijn Duur van deelname aan BHV-ploeg.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Structureel overzicht van de BHV-ploeg.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Ten behoeve van het bijhouden van namen van BHV leden en het aantal dat ingezet kan worden bij calamiteiten.
Doel verwerking Wordt gebruikt voor de toekenning van de BHV-toelage.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de HRM afdeling belast met de toekenning van toelages.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND