Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Incidentregistratie BHV - FHIF
Verwerkingsnummer 3359
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gebruikers van het pand en/of terrein behorende aan Korte Voorhout 7.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam slachtoffer Naam BHV/CMK Geboortedatum slachtoffer Incident omschrijving
Verzameldoel Dit is een verplichting vanuit de ARBO-wet, werkgevers zijn verplicht een incidentregistratie bij te houden.
Bewaartermijn Bewaartermijn van medische gegevens voor dit doel is V3 jaar.
Bron Betrokken BHV-er, eventuele waarnemer(s) van het incident.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Werkgevers zijn verplicht een incidentregistratie bij te houden op grond van de ARBO wet.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) belast met surveillance en alarmopvolging.
  • Expert Arbeid & Gezondheid, met de taak regie op en advisering over de processen arbeidsomstandigheden en verzuim, belast met de duurzame inzetbaarheid, waaronder veiligheids, gezondheids, welzijns- en milieuaspecten (VGWM), het fysieke en mentale welzijn, de Arbo-aspecten bij flexibel werken, gezondheidsmanagement en de leefstijl van de medewerkers.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND