Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Opleidingsadministratie BHV - FHIF
Verwerkingsnummer 3363
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van Financiën die deelnemen aan de BHV ploeg.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam Voorletters Geboortedatum, Werkadres E-mail adres (intern) Werk-telefoonnummer Rol binnen de BHV organisatie Certificaatnummer opleidingen
Verzameldoel Het geven van de BHV- en BHV-gerelateerde (herhalings)opleidingen of modules daarvan en het verzorgen van deelnemersadministratie t.b.v. BHV-ers.
Bewaartermijn De te bewerken persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal 2 jaar bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ten behoeve van de opleidingsadministratie van de BHV-ers.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Ondersteund het beheer van de opleidingsadministratie van de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbowet.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Veiligheidsinstituut Medi-Select BV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND