Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ad hoc beoordeling individuele casussen
Verwerkingsnummer 3694
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belastingplichtigen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewoon: zoals naam, functie, inkomen.
Verzameldoel Gebruik ten behoeve van beoordeling casus.
Bewaartermijn Conform duur van de behandeling van de zaak, verder conform selectielijsten.
Bron De Belastingdienst zoekt soms contact over een individuele casus voor overleg of een procedure. De bron is dan de Belastingdienst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking DG FZ verwerkt bij de uitvoering van zijn primaire taken (beleidsvoorbereiding) op ad hoc basis persoonsgegevens. Het gaat hierbij om het eenmalige verwerking van een individuele casus in het kader van een staatssteundossier door AFP/EDA of een overleg over een individuele casus met de Belastingdienst in hoeverre deze relevant is voor nieuwe wetgeving. Een dergelijk beoordeling van een individuele casus komt slechts een enkele keer per jaar voor.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ontvangers bevinden zich binnen DG FZ (medewerkers die met de persoonsgegevens moeten werken, leidinggevenden die naar de stukken moeten kijken etc.).
  • Bij verwerkingen in het kader van staatssteundossiers is de Nederlandse Staat is de ontvanger de EU. Nederland is op grond van artikel 108 van het EU-werkingsverdrag verplicht om mee te werken aan onderzoeken omtrent staatssteunmaatregelen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND