Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking M5069 Toegang dashboard nieuwsbedrijf ZOOM-media [Directie COMM]
Verwerkingsnummer 5069
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van Financiën die zich abonneren op de e-mailattendering
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadressen van medewerkers die hebben aangegeven e-mailattenderingen te willen ontvangen
Verzameldoel Versturen van e-mailattenderingen aan medewerkers van Financiën en ze toegang geven tot dashboard van ZOOM-media. De medewerker geeft zelf aan of hij de e-mailattenderingen wel/niet wil ontvangen.
Bewaartermijn Totdat de medewerker van Financiën zijn abonnement opzegt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers die toegang hebben tot de beheeromgeving en contactpersoon zijn voor ZOOM-media
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, e-mailadres,
Verzameldoel Beheertaken en contactpersoon m.b.t. het versturen van e-mailattenderingen aan medewerkers van Financiën en ze toegang geven tot dashboard van ZOOM-media. De medewerker geeft zelf aan of hij de e-mailattenderingen wel/niet wil ontvangen.
Bewaartermijn Totdat het beheer niet meer een taak van de betrokken medewerker is
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Medewerkers toegang geven tot het online dashboard van ZOOM-media
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van ZOOM media
  • Medewerkers ministerie van Financiën die beheertaken hebben of contactpersoon zijn

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur communicatie
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND