Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beleidsevaluatie en beleidstoetsing
Verwerkingsnummer 5183
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) - alle Nederlandse inwoners - buitenlandse personen voor zover die in Nederland belastingplichtig zijn. - alle niet-natuurlijke rechtspersonen - buitenlandse niet-natuurlijke rechtspersonen voor zover die in Nederland belastingplichtig zijn
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. Klantrelaties zoals vastgelegd in het systeem Beheer van Relaties, onder meer op basis van de Basisregistratie personen en het Handelsregister b. Aangifte en aanslaggegevens met betrekking tot - Inkomstenbelasting en premieheffing - Vennootschapsbelasting - Dividendbelasting - Omzetbelasting - Loonheffing - Verkeer en vervoer (HSB, BPM en BZM) - Overdrachtsbelasting - Kansspelbelasting - Schenk- en erfbelasting - Onroerend goed (kadastergegevens)
Verzameldoel Evaluatie fiscaal beleid en toetsing voorgenomen beleidskeuzes
Bewaartermijn De data van specieke analyses wordt na 5 jaar gewist.
Bron Belastingdienstsystemen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toetsing voorgenomen beleidskeuzes / beleidsonderzoek
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de Afdeling AFP/Analyse die belast zijn met kwantitatieve analyse met op de diverse belastingmiddelen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND