Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderlinge overlegprocedures en arbitragezaken belastingverdragen
Verwerkingsnummer 5506
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belastingplichtigen die een beroep doen op de onderlinge overlegprocedure die in een belastingverdrag is opgenomen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres en woonplaats van de belastingplichtige en het belang in euro's. Gewoon: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, fiscale gegevens. Bijzonder: BSN. Overig: gegevens over de financiële of economische situatie van de belanghebbende. In een zeer uitzonderlijk geval worden strafrechtelijke gegevens verwerkt.
Verzameldoel In belastingverdragen is een artikel opgenomen over onderling overlegprocedures. Op grond van dat artikel kan een belastingplichtige een verzoek doen om in overleg met het andere verdragsland te treden om een oplossing te vinden bij dubbele belastingheffing of belastingheffing die niet in overeenstemming is met het belastingverdrag. In dit systeem worden de lopende en afgehandelde verzoeken van belastingplichtigen bijgehouden.
Bewaartermijn Conform de selectielijsten zoals in Digidoc is opgenomen. Aangesloten wordt bij de categorie ‘Beroeps- en bezwaarprocedures’ waar een bewaartermijn van 25 jaar wordt gehanteerd. Deze termijn is ook nodig vanwege eventuele latere procedures die een belastingplichtige kan starten. Het moet dan mogelijk zijn om de eerdere uitspraken en overwegingen te raadplegen.
Bron De afdeling IZ deelt relevante gegevens met de Belastingdienst ter beoordeling over de situatie. IZ ontvangt ook van de Belastingdienst gegevens over de casus. De afdeling IZ ontvangt ook gegevens over de belastingplichtige van de buitenlandse bevoegde autoriteit, die indien dit voor de beoordeling van de zaak noodzakelijk is gedeeld worden de met de Belastingdienst. Het kan ook voorkomen dat voor gegevens uit externe bronnen worden verzameld (denk aan Amadeus of handelsregister).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking In belastingverdragen is een artikel opgenomen over onderlinge overlegprocedures. Op grond van dat artikel kan een belastingplichtige een verzoek doen om in overleg met het andere verdragsland te treden om een oplossing te vinden bij dubbele belastingheffing of belastingheffing die niet in overeenstemming is met het belastingverdrag. In dit systeem worden de lopende en afgehandelde verzoeken van belastingplichtigen bijgehouden.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, in het bijzonder de Afdeling Internationale Zaken.
  • Betrokken behandelaren bij het Directoraat-Generaal Belastingdienst en de Belastingdienst.
  • Behandelaars in het andere Verdragsland.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Alle competente autoriteiten van (derde) landen
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND