Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking De Consignatiekas
Verwerkingsnummer 5620
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen waarvan het ministerie van Financiën geld in bewaring heeft (de rechthebbende).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Organisatie, Functie, Naam, Titel, Straat, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoonnummer, Bankrekeningnummer, Oorzaak/aanleiding van bedrag en de hoogte van het bedrag, datum, volgnummer, kopie ID bewijs. Bij grote aantallen rechthebbende bestaan er lijsten met bovenstaande informatie.
Verzameldoel In de consignatiekas zit geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiën. In de consignatiekas zitten daarom gegevens van mensen die recht hebben op het geld. Als deze mensen zich melden kan er een aanspraak gedaan worden op het betreffende bedrag.
Bewaartermijn 20 jaar
Bron Verschillende bronnen zoals failliet, curator, notaris, advocaten, andere overheden, financiële instellingen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Degenen die het geld storten: als advocaten, notarissen, curatoren en bewindspersonen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Om bij vragen contact op te nemen en/of aanvullende documentatie te vragen
Bewaartermijn 20 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Conform de Wet op de consignatie van gelden worden gelden in bewaring gegeven aan het Ministerie van Financiën, waarbij degenen die recht hebben op de gelden zich kunnen melden. Uitkering vindt plaats aan degene die van zijn recht op uitkering doet blijken. Het consignatiekassysteem ondersteunt de afwikkeling en bevat daarom gegevens van personen die recht hebben op het geld (rechthebbenden).
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers met de taak 'beheer van de consignatieskas'.
  • Een deel van de informatie is openbaar en te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid (betreffende de zoekfunctie voor de rechthebbenden).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND