Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gebruik gegevens motorrijtuigen
Verwerkingsnummer 5797
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle houders van een motorrijvoertuig. Het gaat hier enkele om de gegevens van het voertuig zelf, zoals type, datum eerste toelating en gewicht. De persoonsgegevens van de houder zijn niet aanwezig. Omdat de motorrijvoertuigen herleidbaar zijn tot een persoon, moeten deze gegevens over het motorrijvoertuigen gezien worden als een persoonsgegeven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De gegevens van voertuig, type, datum eerste toelating, gewicht, brandstof, etc. Deze gegevens zijn identiek aan de gegevens die diverse auto-websites raadpleegbaar zijn over een voertuig.
Verzameldoel Gebruik ten behoeve van beoordeling beleid, dat wil zeggen beleidsonde.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Gegevens wordt bewaard zolang relevant zijn voor analyse. Daarnaast wordt gegevens maximaal 5 jaar bewaard ten behoeve van replicatie en verantwoorden van een gedane analyse.
Bron Rijksdienst voor het wegverkeer.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gebruik ten behoeve van beoordeling beleid, dat wil zeggen beleidsonderzoek. Dit is een taak van algemeen belang, gedelegeerd bij DG FZ.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van DG FZ die belast zijn met het maken van budgettaire ramingen, dwz de medewerkers van AFP/Analyse.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND