Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vrijstelling gemoedsbezwaarden motorrijtuigenverzekering [GT/FM]
Verwerkingsnummer 6110
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) personen die een vrijstelling aanvragen voor de verplichting om een verzekering af te sluiten voor een motorrijtuig
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, telefoonnummer, geboorteplaats, geboortedatum, afschrift vrijstellingsbewijs SVB voor verzekeringen
Verzameldoel Het verlenen van vrijstelling van de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen op grond van artikel 18 WAM
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) bestuurders van organisaties die deze vrijstelling aanvragen voor motorrijtuigen die op naam van die organisaties staan
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, telefoonnummer, geboorteplaats, geboortedatum, afschrift vrijstellingsbewijs SVB voor verzekeringen
Verzameldoel Het verlenen van vrijstelling van de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen op grond van artikel 18 WAM
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verlenen van vrijstelling van de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen op grond van artikel 18 WAM
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Waarborgfonds Motorrijtuigen: toegang tot alle gegevens
  • Medewerkers van het ministerie van Financiën: gegevens die nodig zijn voor een eventuele beslissing op bezwaar.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND