Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Faciliteren medezeggenschapsverkiezingen
Verwerkingsnummer 7316
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die minimaal 3 maanden werkzaam bij het kerndepartement van Financiën en zich hebben aangemeld als kandidaat, en deelnemen aan de verkiezing(en).
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam medewerker en afdeling
Verzameldoel Opstellen kandidaatlijsten t.b.v. de medezeggenschapsverkiezing 2019
Bewaartermijn Maximaal 3 maanden na de verkiezingsperiode (gepland tussen 4-10 juni 2019)
Bron medewerker
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens wervende tekst t.b.v. eigen kandidaatstelling door de medewerker
Verzameldoel Opstellen kandidaatlijsten t.b.v. de medezeggenschapsverkiezing 2019
Bewaartermijn Maximaal 3 maanden na de verkiezingsperiode (gepland tussen 4-10 juni 2019)
Bron medewerker
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Medezeggenschapsverkiezing 2019. Hierbij zijn persoonsgegevens van medewerkers noodzakelijk om kandidaat- en kieslijsten samen te kunnen stellen voor de MR-verkiezing.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verkiezingscommissie die de medezeggenschapsverkiezingen organiseren.
  • Inkesta

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND