Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking AWB klachten
Verwerkingsnummer 7318
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens
Verzameldoel De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
Bewaartermijn 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Collega's binnen Financiën
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens.
Verzameldoel De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman.
Bewaartermijn 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
Bron Betrokkene, gegevens kunnen ook uit het archief komen, of uit mailboxen van collega's.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Externen die bij de behandeling van de klacht zijn betrokken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens
Verzameldoel De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht De communicatie met de betrokkenen Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
Bewaartermijn 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
Bron Betrokkene of stukken waar betrokkene in voorkomt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Collega's interdepartementaal
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen en contactgegevens
Verzameldoel De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
Bewaartermijn 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
Bron Betrokkene, gegevens kunnen ook uit het archief komen, of uit mailboxen van collega's.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking De communicatie met de betrokkenen
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers MinFIN, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de afhandeling van klachten van betrokken of daarbij noodzakelijk zijn betrokken
 • Bij de zaak betrokken collega's van andere departementen
 • Communicatie adviseurs bij de publicatie van AWB-klachten, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking
 • Nationale ombudsman, bij de behandeling van klachten ingediend bij de Nationale ombudsman
 • De Landsadvocaat, indien noodzakelijk bij de behandeling van de klacht

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Juridische Zaken
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND