Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Advies (kandidaten) benoemingen GT [GT]
Verwerkingsnummer 7364
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die kandidaat zijn voor benoeming tot functionaris bij een staatsdeelneming, een zelfstandig bestuursorgaan of een andere organisatie waarbij de minister op grond van de wet betrokkenheid heeft bij de benoeming.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, e-mailadres (zakelijk of privé), telefoonnummer (zakelijk of privé), adres, geboortedatum, curriculum vitae, voor zover relevant voor eventuele benoeming.
Verzameldoel De Generale-Thesaurie adviseert de minister over de benoeming van functionarissen van ondernemingen of overheidsorganen (bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen, leden van de raad van toezicht, leden van de Accountantskamer). Dit kan zijn als aandeelhouder (bij staatsdeelnemingen), op grond van de Kaderwet ZBO's of op grond van andere specifieke wetgeving (bijvoorbeeld over het Kifid, de accountantskamer en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).
Bewaartermijn Op grond van de selectielijsten bij de Archiefwet worden deze gegevens na 20 jaar overgedragen aan het nationaal Archief
Bron Betrokkene of een derde die gegevens heeft verzameld namens de partij die verantwoordelijk is voor de voordracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wervings- en selectiebedrijf dat namens de Raad van Commissarissen kandidaten voorstelt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Medewerkers van de GT in staat stellen om de minister te adviseren over kandidaten voor benoemingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Dit kan zijn als aandeelhouder (bij staatsdeelnemingen), op grond van de Kaderwet ZBO's of op grond van andere specifieke wetgeving (bijvoorbeeld over het Kifid, de accountantskamer en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Ministerie van Financiën die betrokken zijn bij de advisering over de benoeming waar het om gaat
  • de minister

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND