Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wettelijke taak- onderzoek naar de verantwoording en beheer van het Rijk
Verwerkingsnummer 7415
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gegevens van burgers die gerelateerd zijn aan het betreffende ministerie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Categorieën persoonsgegevens: - Identificerende gegevens - Inkomensgegevens - Vermogensgegevens - Subsidiegegevens - Verzekeringsgegevens - Persoonlijke gegevens - Financiële gegevens - Medische (indicatie-) gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie - Justitiële gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie - Bankgegevens - Autorisatie- en bevoegdhedengegevens - Gegevens m.b.t. gezins- en huishoudensamenstelling
Verzameldoel Het verschaffen van zekerheid in de vorm van een accountantsoordeel over de getrouwheid van de financiële overzichten in het departementale jaarverslag en het rapporteren van bevindingen over de andere objecten die onder de wettelijke taak vallen.
Bewaartermijn De auditdossiers worden 7 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gegevens van medewerkers van het betreffende ministerie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Categorieën persoonsgegevens: - Identificerende gegevens - Inkomensgegevens - Subsidiegegevens - Persoonlijke gegevens - Opleidingsniveau - Financiële gegevens - Historische werk situatie - Medische (indicatie)gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie - Mate van eventuele arbeidsongeschiktheid - Bankgegevens - Autorisatie- en bevoegdhedengegevens - Gegevens m.b.t. gezins- en huishoudensamenstelling
Verzameldoel Het onderzoek is er op gericht na te gaan of voldaan is aan naleving van de voorwaarden die op grond van de Europese regelgeving aan het beheer en de verantwoording van de autoriteiten die belast zijn met het beheer van Europese gelden en de ontvangers van deze gelden zijn gesteld.
Bewaartermijn Auditdossiers worden 7 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking 1. Jaarlijkse onderzoeken naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen 2. Onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk 3. Jaarlijkse onderzoeken naar de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel jaarverslag van het Rijk 4. Onderzoek naar de centrale administratie van de schatkist van het Rijk
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ADR medewerkers die belast zijn met de controle van de Jaarrekening.
  • De interne kwaliteitstoetser van de ADR
  • In voorkomende gevallen de Algemene Rekenkamer (AR) bij de controle van de auditwerkzaamheden door de ADR.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND