Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek naar door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten
Verwerkingsnummer 7417
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle bij het project van onderwerp betrokken personen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Categorieën persoonsgegevens: - Identificerende gegevens - Persoonlijke gegevens - Financiële gegevens - Bankgegevens - Autorisatie- en bevoegdhedengegevens
Verzameldoel Het onderzoek is er op gericht na te gaan of voldaan is aan de normen, bedoeld in de regeling grote projecten.
Bewaartermijn Auditdossiers worden 7 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoek naar een door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangewezen groot project in opdracht van de minister die het aangaat. Deze taak vindt zijn grondslag in artikel 3, aanhef en vierde lid, van het Besluit Auditdienst Rijk.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ADR medewerkers die belast zijn met het betreffende onderzoek.
  • De interne kwaliteitstoetser van de ADR
  • In voorkomende gevallen de Algemene Rekenkamer (AR) bij de controle van de auditwerkzaamheden door de ADR.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND