Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vraaggestuurde onderzoeken
Verwerkingsnummer 7418
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle in het onderzoek betrokken personen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Categorieën persoonsgegevens: - Identificerende gegevens - Inkomensgegevens - Vermogensgegevens - Subsidiegegevens - Verzekering gegevens - Persoonlijke gegevens - Financiële gegevens - Medische (indicatie)gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie - Justitiële gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie - Bankgegevens - Autorisatie- en bevoegdhedengegevens - Gegevens m.b.t. gezins- en huishoudensamenstelling
Verzameldoel Deze onderzoeken zijn bedoeld om na te gaan in hoeverre er voldaan is aan bepaalde normen of zijn gericht op het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever.
Bewaartermijn Auditdossiers worden 7 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken naar: 1. het beleid en de bedrijfsvoering van Onze Minister die het aangaat of de taakuitoefening en de bedrijfsvoering van het betrokken college. 2. de jaarrekening van een agentschap
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Onderzoeken naar: 3. de taakuitvoering van de rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en de natuurlijke personen, bedoeld in artikel 6.1 aanhef en onder a tot en met c, van de Comptabiliteitswet 2016.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Onderzoeken naar: 4. de naleving van de voorwaarden die aan het beheer en de verantwoording van de subsidie, lening, garantie, bijdrage in natura of de fiscale tegemoetkoming worden gesteld door de rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen, bedoeld in artikel 6.1, aanhef en onder a tot en met c, van de Comptabiliteitswet 2016
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De ADR medewerkers die belast zijn met het betreffende onderzoek
 • De Interne kwaliteitstoetser van de ADR
 • In voorkomende gevallen de Algemene Rekenkamer (AR) bij de controle van de audit werkzaamheden door de ADR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND