Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoeken ten behoeve van de Europese Unie
Verwerkingsnummer 7419
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers die EU subsidie ontvangen, Medewerkers van instanties die subsidie ontvangen, Medewerkers van autoriteiten belast met het beheer van Europese gelden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Categorieën persoonsgegevens: - Identificerende gegevens - Inkomensgegevens - Subsidiegegevens - Persoonlijke gegevens - Opleidingsniveau - Financiële gegevens - Historische werk situatie - Medische (indicatie)gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie - Mate van eventuele arbeidsongeschiktheid - Bankgegevens - Autorisatie- en bevoegdhedengegevens - Gegevens m.b.t. gezins- en huishoudensamenstelling
Verzameldoel Het onderzoek is er op gericht na te gaan of voldaan is aan naleving van de voorwaarden die op grond van de Europese regelgeving aan het beheer en de verantwoording van de autoriteiten die belast zijn met het beheer van Europese gelden en de ontvangers van deze gelden zijn gesteld.
Bewaartermijn Voor EU onderzoeken worden de audit dossiers 20 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uitvoeren van onderzoek om na te gaan of de voorwaarden zijn nageleefd die op grond van de Europese regelgeving zijn gesteld aan het beheer en de verantwoording van de autoriteiten die belast zijn met het beheer van Europese gelden, en de ontvangers van deze gelden. De bevoegdheid tot het verrichten van deze onderzoeken volgt uit artikel 7, aanhef en onder d, van het Besluit Auditdienst Rijk.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ADR medewerkers die belast zijn met de EU-onderzoeken.
  • De interne kwaliteitstoetser van de ADR
  • In voorkomende gevallen de Algemene Rekenkamer (AR) bij de controle van de auditwerkzaamheden door de ADR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND