Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Klanten Agenschap schatkistbankieren [GT/AGT]
Verwerkingsnummer 7434
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van klanten van het Agentschap die gebruik maken van schatkistbankieren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zakelijke contactgegevens van medewerkers van klanten van het schatkistbankieren
Verzameldoel Contact onderhouden met klanten van het Agentschap bij het schatkistbankieren
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Kopie identiteitsbewijs, uittreksel Handelsregister, opdrachten en contactgegevens die voorkomen in e-mailcorrespondentie
Verzameldoel Overzichtelijk administreren transacties schatkistbankieren, waaronder vaststellen tekenbevoegdheid
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Overzichtelijk administreren transacties schatkistbankieren, waaronder vaststellen tekenbevoegdheid
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Contact onderhouden met klanten van het Agentschap bij het schatkistbankieren
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Agentschap van de afdeling Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties, het zogenoemde front office van het Agentschap
  • Medewerkers van het Agentschap van de back-office van de afdeling SSB die de (wijzigings)mutaties voor het schatkistbankieren uitvoeren
  • Een aantal andere specifiek aangewezen medewerkers van het Agentschap, die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND