Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gegevens externe contactpersonen tbv besprekingen [GT]
Verwerkingsnummer 7439
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die spreken met het management van de Generale Thesaurie, de secretaris generaal, de staatssecretaris of de minister over onderwerpen op het werkgebied van de Generale Thesaurie
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, cv, foto, media-uitingen over de betreffende persoon, voor zover relevant
Verzameldoel Medewerkers van de Generale Thesaurie adviseren het management (waaronder directeuren en de Thesaurier Generaal), de secretaris generaal, de staatssecretaris en de minister voorafgaand aan gesprekken met externe betrokkenen, daarbij wordt ook informatie gegeven over de (achtergrond van) de gesprekspartner
Bewaartermijn conform selectielijst financien (13.4) Vernietigen na 5 jaar
Bron ook openbare bronnen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Medewerkers van de Generale Thesaurie adviseren het management (waaronder directeuren en de Thesaurier Generaal), de secretaris generaal, de staatssecretaris en de minister voorafgaand aan gesprekken met externe betrokkenen, daarbij wordt ook informatie gegeven over de (achtergrond van) de gesprekspartner
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers van financiën, die betrokken zijn bij de voorbereiding van de besprekingen met externe contactpersonen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND