Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Camera toezicht
Verwerkingsnummer 7515
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie en personen die op het terrein van het gebouw komen. Het cameratoezicht vindt alleen plaats in en op de toegang tot rijkskantoren en eigen, direct aangrenzende terreinen, doorgangen en andere risicoplaatsen op het terrein van het rijkskantoor, alsmede andere bedrijfsruimtes, tenzij het een ruimte betreft waarvan betrokkene redelijkerwijs mag verwachten niet opgenomen te worden. Het toezicht vindt plaats overeenkomstig het Privacyreglement (zie bijlage).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Video-opnamen van de gebouwen, terreinen en personen. Tijdstip, datum en plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt. Het cameratoezicht vindt alleen plaats in en op de toegang tot rijkskantoren en eigen, direct aangrenzende terreinen, doorgangen en andere risicoplaatsen op het terrein van het rijkskantoor, alsmede andere bedrijfsruimtes, tenzij het een ruimte betreft waarvan betrokkene redelijkerwijs mag verwachten niet opgenomen te worden.
Verzameldoel Bewaken van het gebouw en de omliggende terreinen van het ministerie. Het toezicht vindt plaats overeenkomstig het Privacyreglement (zie bijlage).
Bewaartermijn 1) De beheerder wist de camerabeelden uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt. 2) In afwijking van het eerste lid kunnen de camerabeelden langer bewaard worden indien dit noodzakelijk is voor onderzoek naar een incident. 3) De beheerder wist de protocolleringsgegevens maximaal zes maanden na vastlegging, dan wel na afhandeling van geconstateerde incidenten).
Bron Het camerasysteem is de bron waar de gegevens vandaan komen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De bescherming van de veiligheid en gezondheid van natuurlijke personen.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beveiligen van het gebouw waarbij controle wordt uitgevoerd op de in- en uitvoer van mensen en goederen. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren.
Doel verwerking De beveiliging van de toegang tot rijkskantoren en terreinen.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beveiligen van het gebouw en de omliggende terreinen van het ministerie. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren.
Doel verwerking De bewaking van zaken die zich in rijkskantoren en op terreinen bevinden.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beveiligen van het gebouw. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren. Bij incidenten kan er een intern onderzoek worden gestart.
Doel verwerking Het voorkomen, vastleggen en onderzoeken van incidenten.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het beveiligen van het gebouw. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren. Bij incidenten kan er een intern onderzoek worden gestart.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Justitie en/of politie op basis van een vordering van beelden
 • Beveiligingscoördinator (DB/BVC) en Beveiligingsambtenaar (BBR/BVA) van het ministerie voor gebouw Korte Voorhout 7 hebben bij een incident toegang tot de video opnamen
 • De Meldkamer KV7 (onderdeel RBO) voert het cameratoezicht uit

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND