Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bestand reislogistieke gegevens internationale vertegenwoordiging
Verwerkingsnummer 7536
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan de internationale bijeenkomsten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titel, functie, zakelijke contactgegevens (adres, e-mail, telefoonnummer)
Verzameldoel Het regelen van alle reislogistiek voor het bijwonen van internationale bijeenkomsten inzake beleid door medewerkers die Nederland vertegenwoordigen
Bewaartermijn Vijf jaar na deelname aan de internationale bijeenkomst
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Kopie paspoort
Verzameldoel Het regelen van alle reislogistiek voor het bijwonen van internationale bijeenkomsten inzake beleid door medewerkers die Nederland vertegenwoordigen
Bewaartermijn Kopie wordt vernietigd nadat betrokkene niet meer als vertegenwoordiger zal afreizen naar internationale bijeenkomsten
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het regelen van alle reislogistiek voor het bijwonen van internationale bijeenkomsten inzake beleid door medewerkers die Nederland vertegenwoordigen
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen die de taak hebben om alle reislogistiek (tickets, hotels, aanmeldingen) te regelen voor deelnemers aan de internationale bijeenkomsten
  • (Buitenlandse) autoriteiten en internationale organisaties die internationale bijeenkomsten organiseren, ontvangen de gegevens die nodig zijn voor registratie van deelnemers aan die bijeenkomst

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND