Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Prive adressenbestanden medewerkers Generale Thesaurie [GT]
Verwerkingsnummer 7570
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de GT die daarvoor toestemming geven
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
Verzameldoel zie doel verwerking
Bewaartermijn totdat de betreffende medewerker uit dienst gaat bij de GT of totdat hij of zij de toestemming intrekt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bijhouden van verjaardagen en het kunnen versturen van bloemen of kaartjes bij privégebeurtenissen.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de secretariaten van de GT
  • Management van de GT
  • (Incidenteel) andere medewerkers van de GT die er belang bij hebben.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND