Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking IRC Leda (Interne Rekening-courant - Leen- en deposito-administratie)
Verwerkingsnummer 7580
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Rijksbegroting, voor deze de directeur Begrotingszaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen van de relaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens + emailadres + telefoonnummer
Verzameldoel Contact met de relatie: verstrekken van overzichten uit het systeem; validatie, authenticatie en verificatie; relatiebeheer
Bewaartermijn Na deactivering van gebruikers worden alle gegevens definitief verwijderd
Bron Agentschap van de Generale Thesaurie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gebruikers van de internetfaciliteit Schatkistbankieren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam + initialen; inloggegevens
Verzameldoel Toegang geven tot Internetfaciliteit Schatkistbankieren
Bewaartermijn Na deactivering van de gebruiker worden alle gegevens verwijderd
Bron Agentschap van de Generale Thesaurie. Voor departementen en agentschappen: rechtstreeks door betrokkenen.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking In het kader van Schatkistbankieren: Bijhouden van de rekening-courantverhouding van departementen, decentrale overheden, sociale fondsen, agentschappen en RWT's met de Staat.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het ministerie van Financiën/ directoraat-generaal Rijksbegroting (Rijkshoofdboekhouding of RHB) en Generale Thesaurie (Agentschap)
  • Gebruikers (m.b.t. contactpersoon en gegevens van gebruikers internetfaciliteit)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Rijksbegroting, voor deze de directeur Begrotingszaken
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND