Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Activiteitenbesluit Internet Module
Verwerkingsnummer 5456
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager voor een melding
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1 emailadres 2 naam van bedrijf 3 adres van bedrijf, bouwnummer of kadastraal perceelnummer 4 inschrijvingsnummer kamer van koophandel 5 voorgenomen tijdstip van oprichting of verandering van bedrijf
Verzameldoel 1 Communicatie met aanvrager 2 melding wordt op naam van bedrijf gezet 3 en 4 en 5 voor registratie
Bewaartermijn De AIM wordt 6 maandelijks geschoond, de inhoudelijke informatie wordt bewaard door de betreffende bevoegde gezagen. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke bewaartermijnen van de registraties
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigde voor aanvraag vergunning of het doen van een melding
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1 emailadres 2 naam van bedrijf 3 adres van bedrijf, bouwnummer of kadastraal perceelnummer 4 inschrijvingsnummer kamer van koophandel 5 voorgenomen tijdstip van oprichting of verandering van bedrijf
Verzameldoel 1 Communicatie met aanvrager 2 melding wordt op naam van bedrijf gezet 3 en 4 en 5 voor registratie
Bewaartermijn De AIM wordt 6 maandelijks geschoond, de inhoudelijke informatie wordt bewaard door de betreffende bevoegde gezagen. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke bewaartermijnen van de registraties
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen checken of een vergunning of melding nodig is en om in geval van een melding op grond van het activiteitenbesluit Milieubeheer nodig is, online deze melding in te kunnen dienen. Het bevoegde gezag kan obv de gegevens aan de slag met toezicht en handhaving 9of bv het stellen van een maatwerkvoorschrift). De milieubelastende activiteit wordt door de melding bekend gemaakt aan het desbetreffende bevoegde gezag.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van IenW en Inhoudelijk deskundigen tbv het inhoudelijk kunnen adviseren, het kunnen aanpassen van de AIM gegevens obv wetswijzigingen. Het wijzigen van gegevens is voorbehouden aan een zeer beperkte groep medewerkers. Functioneel beheer/technisch beheerder: tbv het kunnen uitvoeren van beheeractiviteiten. Met de externe technisch beheerder is een verwerkersovereenkomst in de maak. betrokken bevoegde gezagen: voor deze organisaties is de registratie van de melding bedoeld

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal