Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Website Gebiedsagendawadden.nl
Verwerkingsnummer 5483
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Stakeholders
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, organisatie, email
Verzameldoel informatie werkateliers (uitnodiging en verslag)
Bewaartermijn alle drie de gegevens worden bewaard tot het einde van het project (medio 2019)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking versturen van uitnodigingen en verslagen van werkateliers. Evt op de hoogte houden van eindproduct. Alles in relatie tot de gebiedsagenda Wadden 2050
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • IenW: de gegevens worden opgeslagen in HPRM, een medewerker is verwerker maar het dossier kan worden gelezen door collega's die evntueel de taak van verwerker kunnen overnemen
  • anderen: vooralsnog alleen de contactpersonen bij Waddenzee.nl maar er wordt aan gewerkt om dat terug te draaien

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem