Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Grenzeloos IenW
Verwerkingsnummer 5484
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) IenW collega's en eventueel relevante partners
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en email
Verzameldoel Persoonsgegevens tbv een account op Winkwaves. Ihkv kennisdeling en verbondenheidkunnen vergaderstukken, afbeeldingen gedeeld worden in een publieke groep (by default, toegang voor alle gebruikers) of in een besloten groep (toegang voor geselecteerde gebruikers) gebruikers kunnen ook met elkaar chatten. het is hierbij mogelijk dat gebruikers persoonsgegevens verwerken via het platform.gebruikers zijn gewezen op het gebruikersprotocol en dat gebruikers de plaatsers zijn van content
Bewaartermijn tot het account verwijderd wordt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Realisatie van een interactieve online community waarin alle betrokkenen bij het tot stand komen van het internationale IenW-beleid worden verbonden. Doel: Beschikbaar stellen van actuele informatie over het internationale werk van IenW; Ondersteunen van (internationale) beleidstrajecten en activiteiten.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Communitymanagement bij IenW (2 personen)
  • Winkwaves als verwerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal