Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Houden register stralingsartsen
Verwerkingsnummer 5529
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Stralingsarts
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, telefoon, geslacht en geboortedatum
Verzameldoel opname in register /identificatie
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: opname in register niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering besluit basisnormen stralingsbescherming
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers ANVS
  • Instellingen waarmee ANVS een samenwerkingsovereenkomst heeft (oa SodM, IGJ, ISZW)
  • Publiek (alleen initialen en achternaam)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS