Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Relatiebeheerbestand Staf deltacommissaris
Verwerkingsnummer 5562
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de Deltacommissaris

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Relaties Deltaprogramma
Persoonsgegevens
Soort gegevens voorletters, achternaam, organisatie/bedrijfsnaam, eventueel bezoekadres, email, functie, telefoonnummer, overige actief verstrekte informatie zoals aanhef
Verzameldoel Kunnen toezenden van nieuwsbrief deltanieuws, relaties op de hoogte brengen van een nieuw deltaprogramma, relaties uit te nodigen en op de hoogte te brengen van het nationaal deltacongres, relaties kunnen uitnodigen voor overleggen van het deltaprogramma
Bewaartermijn Zolang de betrokkene prijsstelt op toezending van informatie over het Deltaprogramma Zolang de betrokkene prijsstelt op toezending van Deltanieuws. Zolang betrokkene uit hoofde van zijn haar functie wordt uitgenodigd voor de overleggen van het Deltaprogramma.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het relatiebeheerbestand wordt gebruikt om de inschrijving voor onze nieuwsbrief Deltanieuws te registreren, mensen op de hoogte te brengen van een nieuw Deltaprogramma en het Nationaal Deltacongres en voor de verzendlijsten van de overleggen van het Deltaprogramma.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Het relatiebeheerbestand wordt gebruikt om de inschrijving voor onze nieuwsbrief Deltanieuws te registreren, mensen op de hoogte te brengen van een nieuw Deltaprogramma en het Nationaal Deltacongres en voor de verzendlijsten van de overleggen van het Deltaprogramma.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het relatiebeheerbestand is opgenomen in opgenomen in omgeving HP RM die alleen toegankelijk is voor medewerkers van de Staf deltacommissaris.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de Deltacommissaris